top of page
Wmark_2017_Dvect.png

POST-PRODUCTION

PĒCAPSTRĀDE

Foto pēcapstrādei ir iespējami vairāki līmeņi. Tas ir svarīgi, jo šie līmeņi lielā mērā ietekmē mana pakalpojuma rezultātu un tā cenu.

Dažādiem projektiem Jūsu vēlmes, vajadzības, kā arī budžets var atšķirties, tādēļ es piedāvāju dažādus pēcasptrādes līmeņus. Piemērus meklējiet zemāk!

There are levels to photography post-production. This is important because it shapes a big part of the service I provide and the price that You pay for it. Since Your wishes, needs and budget may differ for various projects, I also offer several levels of editing to accommodate that. Scroll down for editing examples!

EDIT LEVELS

 APSTRĀDES LĪMEŅI

PORTRAIT EDITS

PORTRETU APSTRĀDE

LIFESTYLE EDITS

SADZĪVES FOTO APSTRĀDE

CONTACT ME

SAZINIES AR MANI

ORIGINAL / ORIĢINĀLS

Original photograph AS IS directly out of camera

Oriģināla fotogrāfija tieši no kameras - bez jebkādas apstrādes

COLOR EDIT / KRĀSU APSTRĀDE

Basic edits + color grading (color and/or black&white versions) and localized brightness and color adjustments

Bāzes apstrāde + krāsu korekcija (vizuālā stilistika - krāsu un/vai melnbaltā versijā) un lokalizētas gaismu, krāsu korekcijas

BASIC EDIT / BĀZES APSTRĀDE

Brightness, contrast, overall color temperature (White Balance) and crop adjustments

Gaišuma, kontrasta, kopējās krāsu temperatūras (Baltā Balanss) un kadrējuma korekcijas

Color edit + retouching.

Retouching includes skin, hair, background corrections, garments, products, materials.

Krāsu asptrāde + retušs.

Retušs iekļauj ādas, matu, fona, apģērba, produktu un materiālu korekcijas.

PRO EDIT / PRO APSTRĀDE

EDIT LEVELS

PORTRAIT & CREATIVE PHOTOSHOOTS

PORTRETI UN RADOŠĀS FOTOSESIJAS

portreti